172
Dmitri Medvedev
Дмитрий Медведев

 • takin, Dmitry Medvedev ---|--- такин, Дмитрий Медведев
 • Dmitry Medvedev, takin ---|--- Дмитрий Медведев, такин
 • такин, Дмитрий Медведев ---|--- takin, Dmitry Medvedev
 • Dmitry Medvedev, takin ---|--- Дмитрий Медведев, такин
 • Dmitry Medvedev, takin ---|--- Дмитрий Медведев, такин
 • Dmitry Medvedev, takin ---|--- Дмитрий Медведев, такин
 • takin, Dmitry Medvedev ---|--- такин, Дмитрий Медведев
 • takin, Dmitry Medvedev ---|--- такин, Дмитрий Медведев
 • Dmitry Medvedev, takin ---|--- Дмитрий Медведев, такин
 • takin calf, Dmitry Medvedev ---|--- такин, Дмитрий Медведев
 • Dmitry Medvedev, takin
 • takin, Dmitry Medvedev ---|--- такин, Дмитрий Медведев
 • Дмитрий Медведев, такин ---|--- Dmitry Medvedev, takin
 • young takin and Dmitry Medvedev as punk put out tongues

Dmitri Medvedev and his Sun degree totem are presented in the gallery.
This is not a personal horoscope, but a brief overview of the related Sun degree.
Дмитрий Медведев и тотемът на слънчевия му градус са показани в галерията.
Това не е личен хороскоп, а обзор на астрологичното влияние на слънчев градус.
<<< 14 photos >>>

The takin (Budorcas taxicolor) is a large mountain goat with golden yellow hair. It lives in the Himalayas, and its horns look a bit like those of the buffalo, which is why it is called gnu goat. The takin is the prototype of the legend of the Golden Fleece, which is a symbol of royal power. The takin-person is sophisticated, diplomatic, elitist and even sophisticated and refined. He is an aristocrat from high society: everyone helps him, and he finds connections and patronage everywhere. He is of a strange nature, quite clever, tender and caring. Generally speaking, he is a normal, kind and gentle person. He is talented and musical, interested in inventions, but inclined to vanity and vainglory.

The takin-person is a sturdy and has a cynical goat expression. He has a very unscrupulous and lazy temper with a tendency to pervert. He changes people and beliefs most calmly. The degree is associated with moral degradation. Gives many trips, travels and love for the exotic. The takin-personality is a gambling adventurer and his life is largely determined by the chance. He believes that everything should be tested and is not disgusted with anything.

This is the degree of Saturn’s exaltation. It is associated with the wild, with stage and comedy and with a cult to nature. This is the degree of Satyr described in Greek mythology, that is, of laxity and shamelessness. There is something very dirty and unclean in the satyr man. His behavior is always pretentious and unnatural. He seems lazy, cynical and challenging. Even in takin-women, there is always something provocative, sensual and scandalous.

‘Nymphs and fauns in the midst of forest orgy’ is a symbol of the degree that denotes seduction. It indicates a creative and very sensual person who can be seduced and led astray by strong desires and passions. He is a true friend; however, he can rely on people who do not deserve his trust.

‘A royal coat of arms’ is another symbol of the degree that indicates the privileges it bestows. The takin-person feels obliged to preserve the old values ​​and traditions that he wants to please the young with them. His fate throws the Golden Fleece on his shoulders and he is required to wear it with honor. He accepts responsibility for a situation which he has not acquired with his own efforts, but has been given to him by tradition. Ne needs to behave properly.

The degree instills sexuality. At worst, it leads to perversions and to destruction of the home. It is common in people with increased potency and homosexuals. It provokes unnatural urges, scandalous lifestyles and subtle cynicism. Often its bearer is exposed and humiliated.


Такинът (takin, Budorcas taxicolor ) е едра планинска коза със златистожълта козина. Живее в Хималаите, а рогата ѝ приличат малко на биволски и затова я наричат също гну коза. Тя е първообраза на легендата на Златното руно, което е символ на царска власт. Човекът-такин е изискан, дипломатичен, елитарен и даже изтънчен и рафиниран. Той е аристократ от висшето общество: всички му помагат и навсякъде има връзки и покровителство. Има странен характер, доста е умен и е нежен и грижовен. Общо взето е нормален, мил и ласкав човек. Талантлив  и музикален е, интересува се от изобретения, но е склонен към суетност и пустославие.

Човекът-такин е здравичък и има цинично козе изражение. Има много безскрупулен и разпуснат нрав със склонност към извращения. Сменя хора и убеждения най-спокойно. Градусът се свързва с морална деградация. Дава множество разходки, пътувания и любов към екзотиката. Личността-такин е авантюрист, склонен към хазарт и живота му се определя от случая в голяма степен. Вярва, че всичко трябва да бъде опитано и не се гнуси от нищо.

Това е градуса на сатурновата екзалтацията. Асоциира се с дивото, със сцена и комедия и с култ към природата. Това е градуса на Сатир, който е описан в гръцката митология, тоест на разпуснатост и безсрамие. В мъжа-сатир има нещо много мръсно и нечисто. Поведението му винаги е претенциозно и неестествено. Изглежда мързелив, циничен и предизвикателен. Дори в жените-такин винаги има нещо провокативно, чувствено и скандално.

“Нимфи и фауни в разгара на горска оргия” е символ на градуса. Указва творчески и много чувствен човек, който може да бъде прелъстен и заблуден от силни желания и страсти. Той е истински приятел, но може да разчита на хора, които не заслужават доверието му. Олицетворява Съблазънта.

„Царски герб“ е друг символ на градуса, указващ привилегиите, които дава. Човекът-такин се чувства призван да пази старите ценности и традиции и иска да се хареса с тях на младите. Съдбата му надява Златното руно и от него се иска да го носи с чест. Той приема отговорността на положението, което не е добил със собствени усилия, а му е предоставено от традицията. Необходимо е да се държи подобаващо.

Градусът всажда сексуалност. В най-лошия случай води до извращения и до разтуряне на дома. Често се среща при хора с повишена потентност и хомосексуалисти. Провокира неестествени нагони, възмутителен начин на живот и изтънчен цинизъм. Нерядко носителят му бива разобличен и унижен.