58
Mihail Bilalov
Михаил Билалов

 • Михаил Билалов в под прикритие, хипопотам ---|--- Mihail Bilalov pod prikritie, hippopotamus
 • hippo, Mihail Bilalov ---|--- хипопотам , Михаил Билалов
 • Mihail Bilalov, hippopotamus ---|--- Михаил Билалов, хипопотам
 • Mihail Bilalov, hippopotamus ---|--- Михаил Билалов, хипопотам
 • hippopotamus, Mihail Bilalov ---|--- хипопотам , Михаил Билалов
 • Mihail Bilalov pod prikritie holds apple, hippopotamus
 • Mihail Bilalov, hippopotamus ---|--- Михаил Билалов, хипопотам
 • hippo, Mihail Bilalov ---|--- хипопотам , Михаил Билалов
 • Mihail Bilalov, hippopotamus ---|--- Михаил Билалов, хипопотам
 • tsar Nicholas II of Russia, Mihail Bilalov ---|--- Николай II, Михаил Билалов
 • Михаил Билалов под прикритие, Николай II ---|--- Mihail Bilalov pod prikritie holds an apple, Nicholas II of Russia portrait
 • Николай Романов II, Михаил Билалов ---|--- Saint Nicholas II of Russia, Michail Bilalov
 • Nicholas II of Russia, Ho Chi Minh; Николай II, Хо Ши Мин
 • Ho Chi Minh, Mihail Bilalov ---|--- Хо Ши Мин, Михаил Билалов
 • Михаил Билалов, Хо Ши Мин ---|--- Mihail Bilalov, Ho Chi Minh Time magazine
 • Хо Ши Мин, Михаил Билалов ; Ho Chi Minh, Mihail Bilalov
 • Mihail Bilalov, Ho Chi Minh poster ---|--- Михаил Билалов, Хо Ши Мин
 • Mihail Bilalov, Pope John Paul II ---|--- Михаил Билалов, Йоан Павел II
 • Avila Spain close up of Pope John Paul II sitting on a chair, Mihail Bilalov
 • Mihail Bilalov, Pope John Paul II ---|--- Михаил Билалов, Йоан Павел II
 • Pope John Paul II, Mihail Bilalov ---|--- папа Йоан Павел II, Михаил Билалов
 • Михаил Билалов, Йоан Павел II ---|--- Mihail Bilalov, pope John Paul II
 • Pope John Paul II, Mihail Bilalov ---|--- папа Йоан Павел II, Михаил Билалов
 • Михаил Билалов под прикритие, Йоан Павел II ---|--- Mihail Bilalov pod prikritie, Pope John Paul II blessing
 • Nicholas II, Mihail Bilalov, Pope John Paul II ---|--- Николай II, Михаил Билалов, Йоан Павел II

Михаил Билалов, тотемът на слънчевия му градус и други лица със същия тотем са показани в галерията.
Това не е личен хороскоп, а кратък обзор на астрологичното влияние на съответния слънчев градус.
Mihail Bilalov, his Sun degree totem and Sun-degree twins Nicholas II of Russia, Ho Chi Min & Pope John Paul II  are shown in the gallery.
This is not a personal
horoscope, but a brief overview of the corresponding Sun degree.
<<< 25 photos >>>

Човекът-хипопотам е силен, издръжлив и независим. Има рязък характер и е самоуверен. Живее по собствени закони и не търпи да има началник. Див е като природата. Неорганизиран е и живее без система. Няма твърда цел и импровизира според обстоятелствата, за които слухти с фуниевидните си уши.

Има огромна незадоволима амбиция и честолюбие. Смята, че другите са му длъжни и ги осъжда, докато самия той може да бездейства. Задвижи ли се обаче става дебелоок, нагъл, стъпква всичко живо и се опълчва на всяка власт.

Много наивен, открит и великодушен е, заради която всичко му се прощава. Уйдисва му да изглежда неразбиращ и така да върши каквото си поиска. Често добре устройва живота си с нечии препоръки. Хипопотамът е като голямо бебе-балон и лети под водата. Човешкото му съответствие обича да разсъждава за възвишени неща. Има екстрасензорни способности и се интересува от духовни или окултни практики.


 The hippo-person is strong, tenacious and independent. He has a harsh character and is self-confident. He lives under his own laws and doesn’t tolerate a boss. He’s wild like nature. He’s unorganized and lives without a system. He lacks a specific purpose and improvises according to the circumstances, at which he strains his funnel-shaped ears.

He has a huge insatiable ambition and self-esteem. He thinks others owe him and condemns them while he can stand idle. But when he activates, he becomes brazen and bumptious trampling everyone and opposing any power.

He is very naive, open, and magnanimous, for which everything is forgiven to him. It suits him appear uncomprehending and to do what he likes. Often he arranges his life fairly well through someone’s recommendations. The hippo is like a big baby-balloon and flies under water. Its human counterpart likes to speculate over lofty things. He has extrasensory abilities and is interested in spiritual or occult matters.

I’d write a comprehensive article about this degree if I’m sponsored.

A floating hippopotamus