Articles

Ancient Descriptions of Qasem Soleimani ‘s Death

Ancient Descriptions of Qasem Soleimani ‘s Death

Of course, the sun degree of Qasem Soleimani, the general-terrorist killed on midnight on 3 January, largely defines him. One cannot help but admire the accuracy of the brief Egyptian description of the degree dating back at least 4000 years. It reflects not only the quintessence of general’s life, but also the manner and time of his death.

The one who is born on this day is under the triple spell of Mars, that is, he is prone to warfare and command. He is a strong and independent individual, a great personality. He travels a lot and his life is full of worries and struggles. He is at risk of dying unexpectedly, especially at night. He may be homosexual.

The ancients were naturally interested in the most important things: success, health and death. Unlike nowadays, when illness and death are business and are tabooed, astrology once wasn’t avoiding their investigation. The descriptions of about one fifth of the zodiacal degrees mention something related to death. Only two reference its suddenness. And the only degree that mentions both the unexpectedness and the night time of its occurrence is that of Soleimani. And his nightly and unexpected death is far from common, even among the professional military. If you consider this a mere coincidence and that the ancients were insane, then let me tell you that the chance of making a mistake is at least up to 46,656,000 against you. (360x360x360) Support the author of this article with any amount. donate-to-bio-astrology-long-yel

Qasem Soleimani laughing with two guys

Древни описания за смъртта на ген. Касем Сюлеймани

Разбира се, слънчевият градус на убития в полунощ на трети януари генерал терорист Касем Сюлеймани го определя в голяма степен. Не може да не се възхитим от точността на краткото му описание идващо от Египет от поне преди 4000 години. То отразява не само квинтесенцията на живота на генерала, но и начина на и времето на смъртта му.

Роденият на този ден е под тройно влияние на Марс, тоест склонен е към военно дело и командване. Той е силна и самостоятелна, тоест открояваща се или голяма личност. Пътува много и животът му е пълен с тревоги и борби. За него има опасност да умре неочаквано, особено нощем. Може да е хомосексуален.

Древните са се интересували, естествено, най-вече от важните неща: успеха, здравето и смъртта. За разлика от днешно време, когато болестите и смъртта са бизнес и табу, някога астрологията не се свеняла да ги изследва. В описанията на около една пета от градусите се споменава нещо свързано със смъртта. Само два споменават за внезапност. А единственият градус, споменаващ едновременно неочакваност и нощно време на настъпването ѝ е този на Сюлеймани. А нощната му и неочаквана смърт съвсем не е често срещана дори сред професионалните военни. Ако смятате това за чиста случайност и че древните за били малоумни, то добре е да знаете, че вероятността да грешите е най-малко 46 656 000 на едно срещу вас. (360.360.360). Подкрепи Био-Астрология с каквато и да е сума. Support Bio astrology long red yellow blg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>